Struktur Organisasi

STRUKTUR  ORGANISASI MTS.NEGERI  PARUNG

 

KEPALA MADRASAH

Hj. ETI MUNYATI, S.Ag.MM

 

 

 

KOMITE SEKOLAH

PKM KURIKULUM

LUKMANUL HAKIM, S.Ag.

 

KAUR TATA USAHA

Dra. Hj. SITI RAHMIYATI

PKM SARANA PRASARANA

DRa. Hj. IDA HAMDANAH

 

ADMIN KEPEGAWAIAN

ADMIN KESISWAAN

ADMIN KEUANGAN

ADMIN BMN

ADMIN SARPRAS

 

 

 

PKM KESISWAAN

A. TARMIJI, M.Pd.

 

PKM HUBUNGAN MASYARAKAT

AGUS WIDIYANTO,M.Pd